- Annons -

Allt fler barn och unga mår dåligt och den problematiska skolfrånvaron ökar. Många föräldrar känner en extra oro för sina barn nu när höstterminen startat och skolpsykologen Diana Abelin berättar hur du som förälder kan förbereda ditt barn på bästa sätt.

Långa köer till BUP har varit ett problem i flera år.
− Att vissa barn får vänta på vård i flera månader, ibland längre än ett år, är inte patientsäkert och innebär ett ökat lidande. Det är inte acceptabelt, menar skolpsykologen Diana Abelin i ett samtal.
Resursbrist, vakanser och rekryteringssvårigheter på exempelvis psykologtjänster, bristfällig arbetsmiljö för personal, brister i samverkan mellan olika instanser, organisatoriska brister (exempelvis hur verksamhetens uppdrag och riktlinjer för bedömning och behandling numera är formulerade) samt ökat söktryck, tror Diana är några förklaringar till de långa vårdköerna.

- Artikeln fortsätter efter annonsen -

Diana berättar att den vanligaste sökorsaken brukar vara ångest- och depression, men andra vanliga sökorsaker är exempelvis utagerande beteende eller neuropsykiatrisk problematik.
− Det saknas psykologer på BUP och antalet psykologer minskar. Det är olyckligt av flera anledningar, bland annat för att vi ska kunna utveckla en effektiv barnpsykiatri och lösa svårigheterna inom BUP. Vi behöver ha psykologer med i utformningen av verksamheten.
Diana har själv jobbat inom BUP på två olika mottagningar i Stockholm. Hon upplevde situationen som svår.
− Jag slutade på grund av stress, hög arbetsbelastning, hög personalomsättning samt dåliga förutsättningar att klara av mitt uppdrag.

Enligt folkhälsomyndigheten uppvisar allt fler barn och unga återkommande psykosomatiska symtom, vilket tolkas som en ökning av psykisk ohälsa. Huruvida denna tolkning är riktig har Diana svårt att svara på, men som hon förstår det ökar antalet patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Hon menar också att det inte endast finns en enda orsak till varför elever hamnar i långvarig eller problematisk skolfrånvaro, utan att det oftast beror på flera faktorer som samverkar.
− Det finns alltid åtgärder att vidta som kan göra skolan till en attraktiv plats att vara på. Ett första steg är att familjen får kontakt med en trygg person på skolan att hålla kontakt/bygga relation till. Därefter kan man inleda kartläggning av vad som försvårar närvaro i skolan. Slutligen kan en handlingsplan med mål om stegvis återgång till skolan upprättas i samråd med eleven. Vid behov kan skolan initiera samverkan med andra aktörer, såsom BUP, i arbetet med att öka skolnärvaron, säger Diana.

Idag arbetar Diana som skolpsykolog på Central elevhälsa i Ekerö kommun.
−Jag arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever ska må bra i skolan och utvecklas och lära sig. Jag finns även med i arbetet kring elever med långvarig skolfrånvaro, för att utreda orsaker till frånvaro, eller vid upprättande av handlingsplaner för stegvis återgång till skolan.
Diana betonar att alla elever inte har rätt förutsättningar eller möjligheter att nå upp till de förväntningar som ställs i skolan. Detta skapar stress som i sin tur kan öka risken för psykisk ohälsa och svårigheter att ta sig till skolan.
− En grupp elever som inte alltid ges rätt förutsättningar att lyckas i skolan är barn med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk problematik (exempelvis autism). Får dessa barn inte heller rätt stöd eller anpassning hemma eller utanför skolan blir lidandet ännu större. Långa utredningsköer på BUP bidrar till detta.

Många föräldrar känner oro inför skolstarten då deras barn ofta är oroliga och mår dåligt. På frågan om Diana har några konkreta tips på hur man kan förbereda familjen, svarar hon följande:
− För att förbereda ett oroligt barn inför skolstart kan man som förälder stötta till goda rutiner för mat och sömn, öppna upp för samtal och bekräfta känslan av oro eller nervositet, inge hopp och visa en positiv inställning till skolan samt föra dialog med skolan. Mår barnet dåligt i skolan ska detta utredas och åtgärdas i samarbete med skolpersonal och elevhälsa.

text Frida Funemyr • foto privat & © morrowlight – stock.adobe.com

Tidigare artikelBirgitta Yavari-Ilan har aldrig slutat drömma
Nästa artikel”Skolavbrott och ohälsa bland elever är en stor samhällsutmaning”